فرش و زیرپایی

فیلتر توسط
6,361,740 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,759,770 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,759,770 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,759,770 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,759,770 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
4,337,150 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,337,150 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,337,150 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,444,507 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,831,595 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 117 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 183 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
22,737,330 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 116 با 30 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2380 رج در 1601 گره (رجشمار 46) و سایز 244 در 362 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
6,479,550 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 1233 رج در 843 گره (رجشمار 46) و سایز 128 در 188 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
10,485,090 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 114 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1536 رج در 1129 گره (رجشمار 46) و سایز 172 در 234 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
6,361,740 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 113 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1289 رج در 829 گره (رجشمار 46) و سایز 126 در 196 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
12,370,050 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 112 با 50 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1731 رج در 1207 گره (رجشمار 46) و سایز 184 در 263 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,060,290 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 111 با 13 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,180,870 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 110 با 21 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 709 رج در 709 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 108 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
8,011,080 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 109 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1160 رج در 1160 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 177 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,943,865 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 108 با 18 رنگ به ابعاد 800 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
24,740,100 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 107 با 49 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2510 رج در 1610 گره (رجشمار 46) و سایز 245 در 382  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,071,370 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 106 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1449 رج در 1051 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 221  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,183,640 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 105 با 37 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1171 رج در 751 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 177  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
14,019,390 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 104 با 44 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1769 رج در 1337 گره (رجشمار 46) و سایز 204 در 269  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,361,740 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
9,071,370 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 102 با 45 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 1470 رج در 1041 گره (رجشمار 46) و سایز 158 در 224  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,191,950 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 101 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 رج در 1500 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 228  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
989,604 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 100 با 17 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 461 رج در 357 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 70 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,772,690 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 99 با 70 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1213 رج در 804 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 185 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,663,190 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 98 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1640 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 183 در 250  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,738,732 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 97 با 49 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1000 در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 150 در 150 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
6,349,959 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 96 با 37 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 990 در 990 گره (رجشمار 46) و سایز 150 در 150 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
6,868,323 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 95 با 25 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 995 در 995 گره (رجشمار 46) و سایز 150 در 150 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,282,951 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 94 با 7 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 435 در 435 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
7,516,278 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 93 با 48 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1068 در 1068 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
25,918,200 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 92 با 46 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 2019 در 2019 گره (رجشمار 46) و سایز 307 در 307 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...

زیبا ترین نقشه های فرش و زیرپایی همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین فرش های ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم