فرش و زیرپایی

فیلتر توسط
نخ و نقشه فرش کد 103 زمینه کرم آبی نخ و نقشه فرش کد 103 زمینه کرم آبی
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,091,040 تومان (بدون مالیات) 8,058,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه مشکی نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه مشکی
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,500,640 تومان (بدون مالیات) 3,978,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه لاکی نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه لاکی
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,500,640 تومان (بدون مالیات) 3,978,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه فیروزه ای نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه فیروزه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,500,640 تومان (بدون مالیات) 3,978,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه سورمه ای نخ و نقشه فرش کد 15 زمینه سورمه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,500,640 تومان (بدون مالیات) 3,978,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه کرم نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه کرم
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,206,080 تومان (بدون مالیات) 5,916,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه سفید نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه سفید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,206,080 تومان (بدون مالیات) 5,916,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه آبی فیروزه ای نخ و نقشه فرش کد 14 زمینه آبی فیروزه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,206,080 تومان (بدون مالیات) 5,916,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 11 زمینه کرم نخ و نقشه فرش کد 11 زمینه کرم
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,001,280 تومان (بدون مالیات) 7,956,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش کد 11 زمینه فیروزه ای نخ و نقشه فرش کد 11 زمینه فیروزه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,001,280 تومان (بدون مالیات) 7,956,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه لاکی نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه لاکی
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,552,480 تومان (بدون مالیات) 7,446,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه کرم نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه کرم
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,552,480 تومان (بدون مالیات) 7,446,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه سورمه ای نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه سورمه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,552,480 تومان (بدون مالیات) 7,446,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه آبی فیروزه ای نخ و نقشه فرش طرح سالاری کد 1 زمینه آبی فیروزه ای
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,552,480 تومان (بدون مالیات) 7,446,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه فرش کد 117 نخ و نقشه فرش کد 117
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,462,720 تومان (بدون مالیات) 7,344,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 117 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 183 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 116 نخ و نقشه فرش کد 116
پیشنهاد ویژه مدت محدود
27,287,040 تومان (بدون مالیات) 31,008,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 116 با 30 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2380 رج در 1601 گره (رجشمار 46) و سایز 244 در 362 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 115 نخ و نقشه فرش کد 115
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,135,920 تومان (بدون مالیات) 8,109,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 1233 رج در 843 گره (رجشمار 46) و سایز 128 در 188 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 114 نخ و نقشه فرش کد 114
پیشنهاد ویژه مدت محدود
11,848,320 تومان (بدون مالیات) 13,464,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 114 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1536 رج در 1129 گره (رجشمار 46) و سایز 172 در 234 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 113 نخ و نقشه فرش کد 113
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,360,320 تومان (بدون مالیات) 8,364,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 113 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1289 رج در 829 گره (رجشمار 46) و سایز 126 در 196 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 112 نخ و نقشه فرش کد 112
پیشنهاد ویژه مدت محدود
13,912,800 تومان (بدون مالیات) 15,810,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 112 با 50 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1731 رج در 1207 گره (رجشمار 46) و سایز 184 در 263 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 111 نخ و نقشه فرش کد 111
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,211,760 تومان (بدون مالیات) 1,377,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 111 با 13 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه فرش کد 110 نخ و نقشه فرش کد 110
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,545,520 تومان (بدون مالیات) 4,029,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 110 با 21 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 709 رج در 709 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 108 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
نخ و نقشه فرش کد 109 نخ و نقشه فرش کد 109
پیشنهاد ویژه مدت محدود
8,886,240 تومان (بدون مالیات) 10,098,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 109 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1160 رج در 1160 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 177 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
نخ و نقشه فرش کد 108 نخ و نقشه فرش کد 108
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,064,480 تومان (بدون مالیات) 2,346,000 تومان
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 108 با 18 رنگ به ابعاد 800 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

زیبا ترین نقشه های فرش و زیرپایی همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین فرش های ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم