نخ و نقشه فرش و زیرپایی


13,062,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
6,342,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
6,342,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
6,342,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
6,342,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
9,240,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 30 رنگ و 4 ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
9,240,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 30 رنگ و 4 ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
9,240,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 30 رنگ و 4 ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
12,306,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
12,306,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,298,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه کوچک ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,298,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه کوچک ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,298,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه کوچک ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
11,298,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه کوچک ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
12,180,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 117 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 183 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
44,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 116 با 30 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2380 رج در 1601 گره (رجشمار 46) و سایز 244 در 362 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
13,062,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 1233 رج در 843 گره (رجشمار 46) و سایز 128 در 188 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
21,420,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 114 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1536 رج در 1129 گره (رجشمار 46) و سایز 172 در 234 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
13,314,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 113 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1289 رج در 829 گره (رجشمار 46) و سایز 126 در 196 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
26,124,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 112 با 50 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1731 رج در 1207 گره (رجشمار 46) و سایز 184 در 263 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,415,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 111 با 13 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
6,342,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 110 با 21 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 709 رج در 709 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 108 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
17,262,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 109 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1160 رج در 1160 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 177 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...

به جرات می توان گفت ارزشمندترین پک های نخ و نقشه، پک های نخ و نقشه فرش زیرپایی است که هم از اصالت هنر ایرانی و هم از بازار خوبی برخوردار است.

با توجه به ظرافت طرح های فرش زیرپایی، بافنده آن باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد. البته این در حالی است که استفاده از نقشه های عددی تا حد زیادی احتمال خطا و اشتباه بافنده را از بین برده است و با کمی دقت و رعایت اصول دفه زنی میتوان یک فرش زیرپایی بی عیب و نقص را تولید نمود.

نقشه این طرح ها توسط اساتید برجسته طراحی شده اند که متبلور کننده هنر اصیل ایرانی می باشند. نقشه هایی از انواع طرح های لچک ترنج، شکارگاه، افشان و ... که با تنوع رنگی بالا و چشم نواز بر بوم فرش نقش بسته اند.

پک های نخ و نقشه فرش زیرپایی ما از بهترین نخ های مرینوس و ابریشم تهیه شده که با بهترین کیفیت رنگرزی شده اند. پک ها با نقشه عددی (یا سنتی شطرنجی به در خواست مشتری) ارائه می شوند و امکان استفاده از نقشه صوتی رایگان در اپلیکیشن طوبی نیز برای بافندگان در نظر گرفته شده است.

کیفیت بالای محصولات نخ و نقشه فرش زیرپایی ما باعث شده است تا آن ها را با تضمین کیفیت و ضمانت عودت وجه در صورت عدم رضایت از کیفیت عرضه کنیم.

با خیالی آسوده طرح مورد نظر خود را سفارش دهید تا در کنار تیم حرفه ای ایفرش، کیفیت متمایز پشتیبانی و مشتری مداری را تجربه کنید. ما با افتخار تا پایان کار، در کنار شما خواهیم بود.

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم