فرش نگین مشهد

فیلتر محصولات

سایز

تراکم عرضی

رنگ زمینه


8,388,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 725 زغالی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2100 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره های این طرح می...
9,856,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1015 نقره ایاز مجموعه محصولات هزار شانه گلبرجسته بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...
8,388,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 726 سورمه ای از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2100 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره های این طرح می...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2608 زغالی گل برجسته از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
10,660,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1223 نقره ای گل برجسته از مجموعه محصولات هزار و دویست شانه بوده که دارای تراکم طولی 3600 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از...
10,660,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1217 کرم گل برجسته از مجموعه محصولات هزار و دویست شانه بوده که دارای تراکم طولی 3600 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2608 نقره ای گل برجسته از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2607 آبی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره های...
10,660,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1221 کرم گل برجسته از مجموعه محصولات هزار و دویست شانه بوده که دارای تراکم طولی 3600 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2607 سورمه ای از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2607 فیلی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره...
10,660,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1220 کرم گل برجسته از مجموعه محصولات هزار و دویست شانه بوده که دارای تراکم طولی 3600 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2605 فیلی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2602 آبی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره های...
7,530,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2598 گردویی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2602 فیلی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2591 کرم سورمه ای از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2602 سورمه ای از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...
8,388,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 722 فیلی از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2100 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و کناره های این طرح می...
10,660,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1221 طوسی گل برجسته از مجموعه محصولات هزار و دویست شانه بوده که دارای تراکم طولی 3600 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی...
9,856,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1014 کرم حاشیه مسیاز مجموعه محصولات هزار شانه گلبرجسته بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه...
9,856,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1014 نقره ایاز مجموعه محصولات هزار شانه گلبرجسته بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(1)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2601 کرم از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...
9,088,000 تومان (بدون مالیات)
(2)
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2601 سورمه ای از مجموعه محصولات هفتصد شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد. برای آگاهی از موجودی قالیچه و...

شرکت فرش نگين مشهد يکی از بزرگ‌ترين و معتبرترين توليد کنندگان فرش ماشينی در ایران است که توليدات آن فرش‌های با کیفیت 700 شانه تراکم 2500، 1000 شانه تراکم 3000، 1200 شانه تراکم 3600 و 1500 شانه تراکم 4500 را شامل می‌شود. شرکت فرش نگين در سال 1371 تاسيس و به بهره برداری رسيده است. اين شرکت بر اساس خط مشی کيفی خود به منظور اطمينان و اعتمادمشتری و تحقق شعار "فرش نگين، نگين فرش های ماشينی" مرغوبيت و تنوع در طراحی محصول را سر لوحه کاری خود قرار داده، مواد اوليه مصرفی را با کيفيت مطلوب از بهترين شرکت‌های داخلی و خارجی بویژه شرکت درالون آلمان تهيه می‌کند. شرکت فرش نگين هم‌اکنون با بکارگيری مدرن‌ترين ماشين آلات روز به تولید محصولات خود می‌پردازد.

خرید فرش نگین مشهد

خرید اینرنتی محصولات فرش نگین مشهد با تضمین اصالت، پایینترین قیمت و 5 سال گارانتی همراه با خدمات پس از فروش در وبسایت ایفرش. استارتاپ ايفرش به عنوان یک استارتاپ تخصصی در صنعت فرش توانسته است با حذف هزینه های انبارداری، فروشگاه داری و ...، و با تاکید بر سه اصل انصاف در قیمت، تعهد نسبت به مشتری و صداقت در مشاوره، محصولات فرش نگین مشهد و دیگر برندهاي معتبر فرش ماشینی کشور را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان قرار دهد. ايفرش با هدف تامین رضایت و اطمینان مشتريان، به ارائه محصولات درجه 1 با گارانتی اصالت و سلامت و با ضمانتنامه 5 ساله می پردازد. ارسال رایگان تا درب منزل و خدمات پس از فروش ویژه از دیگر خدمات متمایز ايفرش می باشد.

قیمت فرش نگین مشهد

صراحتا باید بگوییم فرش نگین مشهد قیمت بالاتری نسبت به تولیدی های فرش کاشان دارد که مهمترین دلیل آن استفاده از مواد اولیه باکیفیت به ویژه نخ اکریلیک شرکت درالون (بایر) آلمان است. این کیفیت بالا باعث شده است فرش نگین مشهد به عنوان عرضه کننده یکی از بادوام ترین  فرش های ماشینی در کشور شناخته شود که تجربه مشتریان این شرکت نیز این ادعا را به اثبات رسانده است. اگر به دنبال یک محصول زیبا و بادوام هستید و قصد ندارید با خرید یک فرش ارزان قیمت، خیلی زود مجبور به تعویض فرش شوید، فرش نگین مشهد یک انتخاب ایده آل برای شما به شمار می رود به ویژه اینکه محصولات این برند معتبر در ایفرش با تخفیف ویژه عرضه می شود.

نمایندگی فرش نگین مشهد

قطعا فرش نگین مشهد به عنوان یک برند معتبر در تعدادی از کلان شهرهای ایران از جمله تهران دارای نمایندگی می باشد اما اگر قصد دارید به راحتی و باصرف زمان کمتر و به دور از مشکلات ترافیکی و با قیمت مناسبتر محصولات فرش نگین مشهد را مشاهده و خرید نمایید وبسایت ایفرش بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این در حالی است که با توجه ظرفیت تولید فرش نگین مشهد و تقاضای زیاد برای محصولات آن، دسترسی به محصولات فرش نگین مشهد در بسیاری از شهرستان ها به راحتی امکان پذیز نیست با این حال اگر ساکن دورترین شهرستان های ایران هم هستید می توانید در وبسایت ایفرش محصولات فرش نگین مشهد را با بهترین قیمت و ارسال رایگان تهیه کنید.

اگر به دنبال کانال تلگرام فرش نگین مشهد هستید میتوانید به وبسایت رسمی کارخانه مراجعه کنید اما با توجه به اینکه در کانال تلگرام رسمی فرش نگین مشهد فقط تصاویر گرافیکی و بدون قیمت قرار داده میشود، ما توصیه میکنیم در همین صفحه محصولات این شرکت را که با تصاویر با کیفیت و همراه با قیمت درج شده اند مشاهده نمایید. در صفحه ویژه اینستاگرام فرش نگین مشهد هم میتوانید محصولات این برند معتبر را مشاهده نمایید.

تشخیص اصالت فرش نگین مشهد

شهرت و کیفیت فرش نگین مشهد باعث شده است که نمونه های غیر اصلی فراوانی در بازار با این اسم عرضه شود. در ادامه چند روش ساده را برای تشخیص اصالت فرش نگین مشهد بیان می کنیم که راهگشای شما خواهد بود. اول اینکه فرش نگین مشهد هیچگونه پسوند و یا پیشند دیگری ندارد پس اگر با نام هایی از قبیل نگین مشهد هلال یا نگین مشهد کیمیا یا نگین مشهد سلطان و ده ها اسامی مشابه دیگر مواجه شدید باید بدانید فرش نگین مشهد نیستند و عمدتا در کاشان تولید می شوند. دوم اینکه فرش های نگین مشهد با کد طرح شناخته میشوند و اسامی از قبیل کهکشان، ارغوان و ... برای نام گذاری طرح ها استفاده نشده است. این دو مورد را می توانید با دقت در شناسنامه فرش نگین مشهد متوجه شوید. در ادامه تصویر شناسنامه فرش های نگین مشهد را مشاهده می کنید که نام و علامت تجاری نگین مشهد، هولوگرام، کد طرح و علامت تجاری شرکت درالون آلمان در آن مشخص است.

در پایان اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد انواع فرش های ماشینی کسب کنید توصیه میکنیم مطالعه مقاله بهترین فرش ماشینی کدام است را از دست ندهید

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم