فرانسوی

فیلتر توسط
3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 197 با 174 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 566 رج در 860 گره (رجشمار 46) و سایز 86 در 131 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 196 با 120 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 520 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,580,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 195 با 129 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 574 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 194 با 167 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 537 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 82 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,088,325 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 36 با 170 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 967 رج در 785 گره (رجشمار 46) و سایز 147 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,463,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 193 با 122 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 550 رج در 680 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 103 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,249,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 192 با 87 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,981,350 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 191 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 633 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,063,060 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 190 با 31 رنگ به ابعاد 622 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,724,310 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 189 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 460 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,317,330 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 188 با 22 رنگ به ابعاد 550 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
4,498,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 187 با 113 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 956 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 145 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,462,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 186 با 146 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,302,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 185 با 97 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 519 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,017,450 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 184 با 71 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 265 رج در 571 گره (رجشمار 46) و سایز 40 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,692,180 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 175 با 113 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,349,460 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 174 با 72 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,087,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 173 با 154 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 682 رج در 1175 گره (رجشمار 46) و سایز 104 در 179 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,034,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 183 با 89 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 479 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,927,800 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 182 با 84 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,105,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 181 با 164 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 780 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
942,480 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 180 با 35 رنگ به ابعاد 500 رج در 335 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
931,770 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 179 با 31 رنگ به ابعاد 470 رج در 336 گره (رجشمار 46) و سایز 72 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,231,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 178 با 31 رنگ به ابعاد 511 رج در 389 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,034,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 177 با 26 رنگ به ابعاد 750 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,199,520 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 176 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 333 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
6,832,980 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 172 با 249 رنگ و 38 رنگ ابریشم به ابعاد 726 رج در 1300 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 198 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,594,590 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 171 با 200 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 693 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 141 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,653,495 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,417,875 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 169 با 137 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 695 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,241,160 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 168 با 185 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 625 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 160  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
7,657,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 167 با 250 رنگ و 35 رنگ ابریشم به ابعاد 856 رج در 1386 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 211 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,946,635 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 166 با 156 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 676 رج در 996 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,358,970 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 165 با 165 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 644 رج در 1070 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 163 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,065,830 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 164 با 195 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,416,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 163 با 83 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 637 رج در 900 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 137 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,653,495 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 162 با 150 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 639 رج در 1182 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 180 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,239,775 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 161 با 67 رنگ به ابعاد 709 رج در 792 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 120 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,945,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 160 با 180 رنگ و 29 رنگ ابریشم به ابعاد 509 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,148,648 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 159 با 136 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نقشه های فرانسوی زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های فرانسوی را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم