نخ و نقشه تابلو فرش فرانسوی


11,436,539 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 213 با 170 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1280 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 194 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,803,082 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش پیانو زن کد 212 با 133 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 438 رج در 639 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 97 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
7,652,359 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 211 با 128 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 641 رج در 980 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 149 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,521,277 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 210 با 140 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 479 رج در 704 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,281,879 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 209 با 129 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 470 رج در 696 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,849,351 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 208 با 161 رنگ و 29 رنگ ابریشم به ابعاد 699 رج در 1070 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 163 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,865,103 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 207 با 198 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 713 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,329,127 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 206 با 134 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 543 رج در 664 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,709,391 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 205 با 24 رنگ به ابعاد 460 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,727,480 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 204 با 138 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,299,322 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 203 با 147 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 785 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 119 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,805,180 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 202 با 28 رنگ به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,682,330 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 201 با 32 رنگ به ابعاد 716 رج در 496 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,867,744 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 200 با 92 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 601 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,421,932 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 199 با 99 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 640 رج در 460 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 70 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,113,639 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 198 با 84 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 362 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,598,570 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 197 با 174 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 566 رج در 860 گره (رجشمار 46) و سایز 86 در 131 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,496,887 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 196 با 120 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 520 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,817,135 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 195 با 129 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 574 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,183,822 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 194 با 167 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 537 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 82 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,158,050 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 36 با 170 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 967 رج در 785 گره (رجشمار 46) و سایز 147 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,224,127 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 193 با 122 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 550 رج در 680 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 103 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,023,578 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 192 با 87 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,622,480 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 191 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 633 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی از محبوبترین پک های نخ و نقشه تابلوفرش در ایران هستند که معمولا بافنده های حرفه ای تر از آن استفاده می کنند. 

یکی از علل اصلی استقبال بافنده ها از نخ و نقشه فرانسوی، وجود تقاضای بیشتر برای این نوع تابلو فرش های دست بافت در بازار است.

نقشه این طرح ها که عموما برگرفته از آثار نقاشان غربی بوده و معمولا تصویر چند چهره در آن ها به چشم می خورد. وجود همین چهره ها و ریزه کاری های نهفته در آن ها، بافت تابلو فرش فرانسوی را به یک کار سخت برای بافنده ها تبدیل می کند. 

این در حالی است که در سال های اخیر با به بازار آمدن نقشه های عددی، بافت تابلو فرش های ظریف مثل فرانسوی به مراتب آسانتر شده است. 

در حال حاضر نکته مهم برای بافت یک تابلو فرش فرانسوی زیبا، رعایت دقیق نقشه عددی و کنترل ضربه دست در هنگام دفه زنی است تا ارتفاع تابلوفرش دقیقا مطابق با نقشه پیش رود.

با این وجود معمولا توصیه اساتید بافندگی این است که بافندگان تازه کار، با طرح های ساده تر مثل گل یا طبیعت کار خود را آغاز نمایند و پس از کسب کمی تجربه، به سراغ نخ و نقشه تابلوفرش فرانسوی بروند.

در این بخش از سایت ایفرش مجموعه ای از جدیدترین و پرفروش ترین نخ و نقشه های تابلوفرش فرانسوی ارائه شده است. این پک ها از نخ های ظریف مرینوس که با بهترین کیفیت رنگرزی شده اند تهیه شده و همراه با نقشه عددی (یا شطرنجی سنتی به انتخاب شما) عرضه می شوند. امکان استفاده از نقشه صوتی رایگان در اپلیکیشن طوبی نیز برای مشتریان در نظر گرفته شده است. 

پک های نخ و نقشه فرانسوی با تضمین کیفیت و ضمانت عودت وجه در صورت عدم رضایت از کیفیت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم