تندیس

فیلتر توسط
789,327 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 29 با 28 رنگ به ابعاد 439 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 67 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,360,706 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 28 با 31 رنگ به ابعاد 420 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,591,820 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 27 با 31 رنگ به ابعاد 600 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
930,699 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 26 با 20 رنگ به ابعاد 500 رج در 329 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,107,414 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 25 با 30 رنگ به ابعاد 418 رج در 495 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,154,538 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 24 با 46 رنگ به ابعاد 620 رج در 347 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 94 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,472,625 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 23 با 47 رنگ به ابعاد 420 رج در 645 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 98 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,166,319 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 22 با 30 رنگ به ابعاد 584 رج در 380 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 21 با 21 رنگ به ابعاد 360 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 20 با 79 رنگ به ابعاد 600 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 74 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,002,770 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 19 با 32 رنگ به ابعاد 520 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,002,770 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 18 با 32 رنگ به ابعاد 520 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 17 با 42 رنگ به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,413,720 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 16 با 29 رنگ به ابعاد 430 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 15 با 26 رنگ به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,166,319 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 14 با 25 رنگ به ابعاد 360 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,179,485 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 13 با 57 رنگ به ابعاد 710 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 108 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,884,960 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 12 با 23 رنگ به ابعاد 390 رج در 820 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 125 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,437,282 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 11 با 21 رنگ به ابعاد 360 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 10 با 18 رنگ به ابعاد 672 رج در 361 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 102 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,884,960 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 9 با 25 رنگ به ابعاد 700 رج در 470 گره (رجشمار 46) و سایز 72 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,531,530 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 8 با 22 رنگ به ابعاد 652 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 99 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,095,633 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 7 با 28 رنگ به ابعاد 360 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,354,815 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 6 با 18 رنگ به ابعاد 551 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,295,910 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 5 با 31 رنگ به ابعاد 650 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 99 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,002,770 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 4 با 29 رنگ به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,238,390 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 3 با 21 رنگ به ابعاد 500 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,767,150 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 2 با 85 رنگ به ابعاد 423 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,413,720 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 1 با 27 رنگ به ابعاد 600 رج در 397 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

نقشه های تندیس زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های تندیس را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم