طبیعت

فیلتر توسط
1,124,550 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 24 با 54 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 353 در 540 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
1,392,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,199,520 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 85 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 85 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,392,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,338,750 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 103 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 75 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 104 با 75 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,044,225 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 70 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 321 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
996,030 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 310 رج در 555 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,178,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 101 با 80 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,088,450 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 100 با 94 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 494 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,124,550 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 99 با 75 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,028,160 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 98 با 44 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 285 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
996,030 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 97 با 79 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,263,780 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 77 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,392,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 95 با 80 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 428 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,927,800 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 94 با 103 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 456 رج در 621 گره (رجشمار 46) و سایز 69 در 95 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,392,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 93 با 58 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 428 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,124,550 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 92 با 60 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 360 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 79 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 73 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 86 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,285,802 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 87 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,724,857 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 700 گره در 400 رج و سایز 106 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,223,080 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,176,039 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 82 با 81 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 320 رج و سایز 91 در 48 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,144,678 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 81 با 89 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 500 گره در 350 رج و سایز 76 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,050,594 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 80 با 62 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 500 گره در 333 رج و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,231,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 79 با 90 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 595 گره در 327 رج و سایز 90 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,231,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 78 با 74 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 520 گره در 370 رج و سایز 79 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,049,580 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 77 با 71 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 555 گره در 310 رج و سایز 84 در 47 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
803,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 76 با 62 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 450 گره در 280 رج و سایز 68 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
803,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 75 با 73 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 450 گره در 280 رج و سایز 68 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,371,261 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 74 با 75 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...

نقشه های زیبایی از مناظر طبیعی همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های منظره ایرانی را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...
اگرچه شرکت های بسیاری از جمله دارکوب امروز و شرکت های نخ و نقشه تابلو فرش تبریز در زمینه نخ و نقشه فعال هستند اما به جرات معتقدیم که کیفیت برتر در کنار قیمت مناسبتر و پشتیبانی  مطلوب را در محصولات شرکت فرش زرین خواهید یافت. در این صفحه طرح های منظره و طبیعت و کوچه باغ را مشاهده مینمایید. برای مشاهده تمامی محصولات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تمام طرح های نخ و نقشه

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم