نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی


642,680 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 53 با 21 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 215 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
642,680 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 52 با 19 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 215 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
441,055 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 51 با 35 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 164 رج در 200 گره (رجشمار 46) و سایز 25 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
680,485 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 50 با 16 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 215 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
793,899 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 49 با 32 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 227 رج در 325 گره (رجشمار 46) و سایز 34 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,058,532 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 48 با 32 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 380 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
995,524 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 47 با 38 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 244 رج در 325 گره (رجشمار 46) و سایز 37 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
995,524 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 46 با 34 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 253 رج در 380 گره (رجشمار 46) و سایز 38 در 58 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
787,599 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 45 با 34 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 227 رج در 325 گره (رجشمار 46) و سایز 34 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
648,981 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 44 با 28 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 210 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 32 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 43 با 35 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 170 رج در 240 گره (رجشمار 46) و سایز 26 در 36 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
648,981 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 42 با 42 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 219 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 41 با 41 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 170 رج در 240 گره (رجشمار 46) و سایز 26 در 36 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
648,981 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 40 با 30 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 211 رج در 267 گره (رجشمار 46) و سایز 32 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 39 با 27 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 220 رج در 160 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 24 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 38 با 52 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 240 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 36 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 37 با 18 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 170 رج در 240 گره (رجشمار 46) و سایز 26 در 36 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
428,454 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 36 با 33 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 230 رج در 169 گره (رجشمار 46) و سایز 35 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
327,641 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 35 با 40 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
302,438 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 34 با 18 رنگ به ابعاد 170 رج در 120 گره (رجشمار 46) و سایز 26 در 18 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
302,438 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 33 با 29 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
327,641 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 32 با 23 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
327,641 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 31 با 25 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
327,641 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 30 با 37 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 26 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

نقشه های آموزشی زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا با توکل بر خدا، فراگیری هنر قالی بافی را آغار نمایید. سرپنجه های هنرمند شما می توانند زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های  ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم