فرش درشت باف

فیلتر توسط
1,874,250 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 40 با 12 رنگ به ابعاد 700 رج در 420 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 247 در 147 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
578,340 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 39 با 10 رنگ به ابعاد 374 رج در 204 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 131 در 72 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
310,590 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 38 با 11 رنگ به ابعاد 269 رج در 149 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 94 در 52 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,088,450 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 37 با 10 رنگ به ابعاد 663 رج در 469 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 233 در 165 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,445,850 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 36 با 10 رنگ به ابعاد 557 رج در 349 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 195 در 122 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
524,790 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 35 با 11 رنگ به ابعاد 280 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 98 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
738,990 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 34 با 12 رنگ به ابعاد 400 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 140 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
524,790 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 33 با 10 رنگ به ابعاد 280 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 98 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
556,920 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 32 با 11 رنگ به ابعاد 315 رج در 315 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 110 در 110 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,684,683 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 47 با 7 رنگ به ابعاد 449 در 607 گره (رجشمار 30) و سایز 104 در 141 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,203,047 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 46 با 11 رنگ به ابعاد 521 در 717 گره (رجشمار 30) و سایز 121 در 167 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,555,092 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 45 با 16 رنگ به ابعاد 416 در 615 گره (رجشمار 30) و سایز 97 در 143 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,814,274 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 44 با 12 رنگ به ابعاد 444 در 644 گره (رجشمار 30) و سایز 103 در 150 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
835,861 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 43 با 9 رنگ به ابعاد 291 در 435 گره (رجشمار 20) و سایز 102 در 152 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
816,423 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 42 با 10 رنگ به ابعاد 291 در 453 گره (رجشمار 20) و سایز 100 در 152 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,295,910 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 41 با 13 رنگ به ابعاد 365 در 553 گره (رجشمار 20) و سایز 128 در 194 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
841,045 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 31 با 10 رنگ به ابعاد 373 در 271 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 130 در 94 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,083,381 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 30 با 10 رنگ به ابعاد 453 در 294 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 158 در 103 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,565,902 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 29 با 10 رنگ به ابعاد 851 در 537 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 297 در 187 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,040,616 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 28 با 10 رنگ به ابعاد 423 در 285 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 148 در 99 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,225,931 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 27 با 7 رنگ به ابعاد 476 در 303 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 166 در 106 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
427,650 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 26 با 7 رنگ به ابعاد 305 در 117 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 106 در 40 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,396,991 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 25 با 10 رنگ به ابعاد 553 در 365 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 193 در 127 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,382,736 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 24 با 10 رنگ به ابعاد 514 در 350 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 179 در 122 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
356,376 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 23 با 7 رنگ به ابعاد 267 در 117 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 93 در 40 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,168,911 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 22 با 12 رنگ به ابعاد 499 در 279 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 174 در 97 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,425,501 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 21 با 10 رنگ به ابعاد 553 در 365 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 193 در 127 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
798,281 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 20 با 10 رنگ به ابعاد 335 در 239 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 117 در 83 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
370,630 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 19 با 8 رنگ به ابعاد 147 در 113 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 51 در 39 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
801,131 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 11 با 7 رنگ به ابعاد 305 در 326 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 114 در 106 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
819,663 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 7 با 5 رنگ به ابعاد 484 در 215 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 169 در 75 سانتی متر تهیه شده از از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
819,663 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 6 با 5 رنگ به ابعاد 487 در 188 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 170 در 65 سانتی متر تهیه شده از از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
285,100 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 5 با 5 رنگ به ابعاد 180 در 146 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 63 در 51 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
471,841 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 4 با 5 رنگ به ابعاد 346 در 154 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 121 در 53 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
890,938 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 3 با 4 رنگ به ابعاد 238 در 193 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 83 در 67 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
748,388 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 2 با 5 رنگ به ابعاد 463 در 184 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 162 در 64 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
805,408 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 1 با 5 رنگ به ابعاد 326 در 304 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 114 در 106 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,411,245 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 18 با 10 رنگ به ابعاد 493 در 313 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 172 در 109 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,140,401 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 17 با 8 رنگ به ابعاد 474 در 302 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 165 در 105 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,083,381 تومان
نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 16 با 8 رنگ به ابعاد 473 در 297 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 165 در 103 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

زیبا ترین نقشه های فرش درشت باف همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. فرش های درشت باف با پشم ایرانی و گره فارسی و با رجشمار 20 تا 30 بافته می شوند. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین فرش های درشت باف ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم