نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات


2,940,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 51 با 62 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 418 رج در 582 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,940,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 50 با 81 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 388 رج در 586 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,680,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 49 با 86 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 308 رج در 480 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
3,150,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 48 با 90 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 381 رج در 602 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 92 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
3,150,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 47 با 105 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 406 رج در 548 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 46 با 79 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 376 رج در 556 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 45 با 99 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 349 رج در 502 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 44 با 58 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 376 رج در 478 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,155,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 43 با 51 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 242 رج در 378 گره (رجشمار 46) و سایز 38 در 57 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
4,042,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 42 با 27 رنگ به ابعاد 466 رج در 696 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,310,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 41 با 29 رنگ به ابعاد 350 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,202,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 40 با 89 رنگ و 9رنگ ابریشم به ابعاد 578 رج در 445 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 39 با 96 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 38 با 27 رنگ به ابعاد 390 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,355,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 37 با 28 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
4,620,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 36 با 95 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 525 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
5,355,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 35 با 17 رنگ به ابعاد 700 رج در 623 گره (رجشمار 46) و سایز 195 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,880,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 34 با 61 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,522,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 33 با 42 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 313 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 32 با 92 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 361 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
5,838,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 31 با 55 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 572 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
6,594,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 30 با 158 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 615 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 94 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
5,985,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 29 با 119 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 604 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
8,505,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 28 با 111 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 691 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 105 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...

نقشه های حیوانات زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های حیوانات را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم