حیوانات

فیلتر توسط
1,178,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 38 با 27 رنگ به ابعاد 390 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,623,950 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 37 با 28 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,516,850 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 36 با 95 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 525 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,463,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 35 با 17 رنگ به ابعاد 700 رج در 623 گره (رجشمار 46) و سایز 195 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,105,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 34 با 61 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
728,280 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 33 با 42 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 313 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,231,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 32 با 92 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 361 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
3,052,350 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 31 با 55 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 572 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
3,534,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 30 با 158 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 615 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 94 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
3,105,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 29 با 119 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 604 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
4,498,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 28 با 111 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 691 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 105 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
4,498,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 27 با 125 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 666 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 101 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,249,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 26 با 23 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 546 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,231,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 25 با 64 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 375 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,178,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 24 با 57 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,293,642 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 23 با 113 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 520 گره در 386 رج (رجشمار 46) و سایز 79 در 58 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,517,873 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 22 با 70 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 615 رج (رجشمار 46) و سایز 93 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,517,873 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 21 با 88 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 420 گره در 600 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,328,140 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 20 با 31 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 533 گره در 400 رج (رجشمار 46) و سایز 81 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,535,122 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 19 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 440 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,000,417 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 18 با 32 رنگ و - رنگ ابریشم به ابعاد 490 گره در 350 رج (رجشمار 46) و سایز 74 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,000,417 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 17 با 91 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 350 گره در 429 رج (رجشمار 46) و سایز 65 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,164,279 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 16 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 500 گره در 368 رج (رجشمار 46) و سایز 76 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,897,342 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 15 با 48 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 662 گره در 453 رج (رجشمار 46) و سایز 100 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های...
1,328,140 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 14 با 32 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 398 گره در 542 رج (رجشمار 46) و سایز 82 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های...
1,500,625 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 13 با 55 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 420 گره در 559 رج (رجشمار 46) و سایز 84 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های...
1,009,040 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 12 با 24 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 350 گره در 490 رج (رجشمار 46) و سایز 53 در 74 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
620,948 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 11 با 34 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 277 گره در 400 رج (رجشمار 46) و سایز 42 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
965,920 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 10 با 56 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 460 گره در 350 رج (رجشمار 46) و سایز 70 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,500,625 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 9 با 78 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 416 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,069,411 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 8 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 495 گره در 369 رج (رجشمار 46) و سایز 75 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
827,931 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 7 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 500 گره در 270 رج (رجشمار 46) و سایز 76 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,431,630 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 6 با 43 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 600 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
3,018,498 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 5 با 91 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 800 گره در 640 رج (رجشمار 46) و سایز 121 در 97 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,690,359 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 4 با 41 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 700 گره در 411 رج (رجشمار 46) و سایز 106 در 62 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,586,867 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 3 با 42 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 670 گره در 419 رج (رجشمار 46) و سایز 101 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
2,673,526 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 2 با 47 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 800 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
2,328,555 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 1 با 27 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 730 گره در 548 رج (رجشمار 46) و سایز 111 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های...

نقشه های حیوانات زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های حیوانات را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم