گل

فیلتر توسط
1,276,408 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف گل طرح کد 17 زمینه فیروزه ای با 90 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 370 در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,445,850 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 95 با 126 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 630 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 96 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
963,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 94 با 99 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 280 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,210,230 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 93 با 104 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,370,880 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 92 با 121 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 336 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 51 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
883,575 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 105 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,874,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 137 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
963,900 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 78 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,124,550 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 120 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 299 رج در 599 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
803,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 70 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 408 رج در 280 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
503,370 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 45 با 27 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 353 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,049,580 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 71 با 88 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 355 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
845,192 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 85 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 270 گره در 450 رج (رجشمار 46) و سایز 41 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,362,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 94 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 550 گره در 380 رج (رجشمار 46) و سایز 83 در 57 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
896,938 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 78 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 261 گره در 509 رج (رجشمار 46) و سایز 39 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
836,569 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 74 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 285 گره در 400 رج (رجشمار 46) و سایز 43 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,181,540 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 82 با 96 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 370 گره در 465 رج (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
784,823 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 81 با 65 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 341 گره در 332 رج (رجشمار 46) و سایز 51 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,198,788 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 80 با 112 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 500 گره در 360 رج (رجشمار 46) و سایز 76 در 54 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,362,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 79 با 88 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 500 رج (رجشمار 46) و سایز 60 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
664,083 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 78 با 85 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 252 گره در 375 رج (رجشمار 46) و سایز 38 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
853,816 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 77 با 81 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 290 گره در 450 رج (رجشمار 46) و سایز 44 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,078,048 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 76 با 126 رنگ و 36 رنگ ابریشم به ابعاد 260 گره در 589 رج (رجشمار 46) و سایز 39 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
681,330 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 75 با 82 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 250 گره در 370 رج (رجشمار 46) و سایز 38 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,698,997 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 74 با 92 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 601 گره در 429 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,198,788 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 73 با 115 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 350 گره در 531 رج (رجشمار 46) و سایز 53 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
819,319 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 72 با 74 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 310 گره در 390 رج (رجشمار 46) و سایز 47 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
793,447 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 69 با 115 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 320 در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,345,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 70 با 112رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 565 در 431 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,328,152 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 68 با 93 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 565 در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,302,279 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 67 با 94 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 409 در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 86 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,586,880 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 66 با 115 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 450 در 650 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 98 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
2,363,067 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 65 با 124 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 800 در 475 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,155,667 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 64 با 102 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 324 در 602 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,026,302 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 63 با 117 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 306 در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 86 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,595,505 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 62 با 128 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 425 در 620 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 94 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,431,643 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 61 با 84 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 520 در 490 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,026,302 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 60 با 92 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 350 در 502 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,477,980 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 59 با 146 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 500 در 421 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,820,700 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف گل طرح کد 58 با 104 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 460 در 630 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 95 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...

زیبا ترین نقشه ها از زیبا ترین گل ها همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم