گل

فیلتر توسط
1,522,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 101 با 131 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 369 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 100 با 94 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 550 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 99 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 527 رج در 362 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 55 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,470,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 98 با 154 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
997,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 97 با 69 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 412 رج در 280 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,155,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 98 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 430 رج در 310 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 47 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,732,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف گل طرح کد 17 زمینه فیروزه ای با 90 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 370 در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
1,890,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 95 با 126 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 630 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 96 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,260,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 94 با 99 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 280 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 93 با 104 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,680,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 92 با 121 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 336 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 51 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,155,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 105 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,415,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 137 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,260,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 78 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,470,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 120 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 299 رج در 599 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,039,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 70 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 408 رج در 280 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
640,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 45 با 27 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 353 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
1,417,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 71 با 88 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 355 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,102,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 85 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 270 گره در 450 رج (رجشمار 46) و سایز 41 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,155,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 78 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 261 گره در 509 رج (رجشمار 46) و سایز 39 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,039,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 74 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 285 گره در 400 رج (رجشمار 46) و سایز 43 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,522,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 82 با 96 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 370 گره در 465 رج (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
997,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 81 با 65 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 341 گره در 332 رج (رجشمار 46) و سایز 51 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...

زیبا ترین نقشه ها از زیبا ترین گل ها همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم