مذهبی

فیلتر توسط
2,088,450 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 148 با 101 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 530 رج در 697 گره (رجشمار 46) و سایز 81 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,552,950 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 147 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 437 رج در 594 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
738,990 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 146 با 60 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 364 رج در 322 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,512,880 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 145 با 28 رنگ به ابعاد 633 رج در 1033 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 157 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,606,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 144 با 17 رنگ به ابعاد 657 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,445,850 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 143 با 131 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 592 رج در 385 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,552,950 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 142 با 99 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 597 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
921,060 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 141 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,477,980 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 140 با 84 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 608 رج در 415 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
996,030 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 139 با 25 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 346 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,392,300 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 138 با 35 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 410 رج در 590 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,570,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 137 با 12 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 670 رج در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 102 در 102 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
417,690 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 136 با 22 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 340 رج در 220 گره (رجشمار 46) و سایز 52 در 33 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,274,490 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 135 با 60 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,285,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 134 با 23 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,712,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 133 با 37 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1060 گره (رجشمار 46) و سایز 161 در 115 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,692,180 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 132 با 126 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 591 رج در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 67 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,088,450 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 131 با 30 رنگ به ابعاد 714 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,499,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 130 با 95 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,467,270 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 129 با 81 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,349,460 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 128 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 394 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,036,728 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 127 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 79  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
836,451 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 126 با 33 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 270 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 41 در 80  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,001,385 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 125 با 39 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 53  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,213,443 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 124 با 36 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 83  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,107,414 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 123 با 21 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 560 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 85  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,707,608 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 122 با 63 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,172,902 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 121 با 69 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,172,902 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 120 با 67 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
1,172,902 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 119 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
2,069,828 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 118 با 76 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 در 540 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,362,636 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 117 با 46 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 500 در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,310,891 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 116 با 56 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 660 در 920 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 140 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
2,501,042 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 559 در 790 گره (رجشمار 46) و سایز 85 در 120 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
914,173 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 با 53 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 250 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 38 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,172,902 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 113 با 55 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
793,435 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 58 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 220 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,000,417 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 58 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 370 در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,310,891 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 58 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
983,169 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 70 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...

زیبا ترین نقشه های مذهبی و آیات همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مذهبی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم