نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی


4,725,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 148 با 101 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 530 رج در 697 گره (رجشمار 46) و سایز 81 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,255,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 147 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 437 رج در 594 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,522,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 146 با 60 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 364 رج در 322 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,190,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 145 با 28 رنگ به ابعاد 633 رج در 1033 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 157 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,412,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 144 با 17 رنگ به ابعاد 657 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,097,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 143 با 131 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 592 رج در 385 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,097,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 142 با 99 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 597 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 141 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,255,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 140 با 84 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 608 رج در 415 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 139 با 25 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 346 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,097,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 138 با 35 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 410 رج در 590 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,670,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 137 با 12 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 670 رج در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 102 در 102 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
924,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 136 با 22 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 340 رج در 220 گره (رجشمار 46) و سایز 52 در 33 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,625,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 135 با 60 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,835,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 134 با 23 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
10,080,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 133 با 37 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1060 گره (رجشمار 46) و سایز 161 در 115 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,255,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 132 با 126 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 591 رج در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 67 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,147,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 131 با 30 رنگ به ابعاد 714 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,992,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 130 با 95 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,992,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 129 با 79 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,730,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 128 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 394 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,257,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 127 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 79  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,837,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 126 با 33 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 270 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 41 در 80  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,257,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 125 با 39 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 53  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...

زیبا ترین نقشه های مذهبی و آیات همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مذهبی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم