گلیم

فیلتر توسط
نخ و نقشه گلیم کد 30 نخ و نقشه گلیم کد 30
پیشنهاد ویژه مدت محدود
508,200 تومان (بدون مالیات) 577,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 30 با 7 رنگ به ابعاد 341 در 257 گره و سایز 51 در 39 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 5 نخ و نقشه گلیم کد 5
پیشنهاد ویژه مدت محدود
813,120 تومان (بدون مالیات) 924,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 5 با 6 رنگ به ابعاد 468 در 300 گره و سایز 71 در 45 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 31 نخ و نقشه گلیم کد 31
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,938,320 تومان (بدون مالیات) 3,339,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 31 با 5 رنگ به ابعاد 960 در 616 گره و سایز 146 در 93 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 29 نخ و نقشه گلیم کد 29
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,577,960 تومان (بدون مالیات) 2,929,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 29 با 6 رنگ به ابعاد 868 در 600 گره و سایز 132 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 28 نخ و نقشه گلیم کد 28
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,263,800 تومان (بدون مالیات) 2,572,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 28 با 8 رنگ به ابعاد 888 در 518 گره و سایز 135 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 27 نخ و نقشه گلیم کد 27
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,577,960 تومان (بدون مالیات) 2,929,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 27 با 6 رنگ به ابعاد 858 در 600 گره و سایز 130 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 26 نخ و نقشه گلیم کد 26
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,753,520 تومان (بدون مالیات) 3,129,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 26 با 6 رنگ به ابعاد 920 در 600 گره و سایز 140 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 25 نخ و نقشه گلیم کد 25
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,450,680 تومان (بدون مالیات) 1,648,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 25 با 7 رنگ به ابعاد 644 در 456 گره و سایز 98 در 69 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 24 نخ و نقشه گلیم کد 24
پیشنهاد ویژه مدت محدود
4,435,200 تومان (بدون مالیات) 5,040,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 24 با 9 رنگ به ابعاد 1163 در 773 گره و سایز 177 در 117 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 23 نخ و نقشه گلیم کد 23
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,310,000 تومان (بدون مالیات) 2,625,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 23 با 8 رنگ به ابعاد 850 در 550 گره و سایز 129 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 22 نخ و نقشه گلیم کد 22
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,511,200 تومان (بدون مالیات) 3,990,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 22 با 7 رنگ به ابعاد 1000 در 700 گره و سایز 152 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 21 نخ و نقشه گلیم کد 21
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,913,600 تومان (بدون مالیات) 6,720,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 21 با 10 رنگ به ابعاد 1500 در 800 گره و سایز 228 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 20 نخ و نقشه گلیم کد 20
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,709,400 تومان (بدون مالیات) 1,942,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 20 با 7 رنگ به ابعاد 656 در 524 گره و سایز 99 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 19 نخ و نقشه گلیم کد 19
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,247,400 تومان (بدون مالیات) 1,417,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 19 با 10 رنگ به ابعاد 850 در 296 گره و سایز 129 در 45 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 18 نخ و نقشه گلیم کد 18
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,201,200 تومان (بدون مالیات) 1,365,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 18 با 7 رنگ به ابعاد 840 در 280 گره و سایز 127 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 17 نخ و نقشه گلیم کد 17
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,201,200 تومان (بدون مالیات) 1,365,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 17 با 5 رنگ به ابعاد 840 در 280 گره و سایز 127 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 16 نخ و نقشه گلیم کد 16
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,448,600 تومان (بدون مالیات) 2,782,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 16 با 6 رنگ به ابعاد 910 در 540 گره و سایز 138 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 15 نخ و نقشه گلیم کد 15
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,125,200 تومان (بدون مالیات) 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 15 با 6 رنگ به ابعاد 830 در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 14 نخ و نقشه گلیم کد 14
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,310,000 تومان (بدون مالیات) 2,625,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 14 با 7 رنگ به ابعاد 852 در 552 گره و سایز 129 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 13 نخ و نقشه گلیم کد 13
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,663,200 تومان (بدون مالیات) 1,890,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 13 با 7 رنگ به ابعاد 772 در 128 گره و سایز 117 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 12 نخ و نقشه گلیم کد 12
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,125,200 تومان (بدون مالیات) 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 12 با 7 رنگ به ابعاد 830 در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 11 نخ و نقشه گلیم کد 11
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,125,200 تومان (بدون مالیات) 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 11 با 7 رنگ به ابعاد 830 در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 10 نخ و نقشه گلیم کد 10
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,848,000 تومان (بدون مالیات) 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 10 با 7 رنگ به ابعاد 750 در 500 گره و سایز 114 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه گلیم کد 9 نخ و نقشه گلیم کد 9
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,125,200 تومان (بدون مالیات) 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 9 با 7 رنگ به ابعاد 830 در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

زیبا ترین نقشه ها از زیبا ترین گلیم ها همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین گلیم های ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم