نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور و ایرانی


11,176,140 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 123 با 94 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 1178 رج در 776 گره (رجشمار 46) و سایز 179 در 118 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
13,332,828 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 122 با 27 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 رج در 900 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 137 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
8,948,050 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 121 با 86 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
12,992,628 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 120 با 73 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 858 رج در 1273 گره (رجشمار 46) و سایز 131 در 194 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,224,757 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 119 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,965,183 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 118 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,965,183 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 117 با 120 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 410 رج در 599 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,815,244 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 116 با 82 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 585 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 89 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,815,244 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 115 آبی با 82 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 597 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,965,590 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 آبی با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,965,590 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,965,590 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 113 با 82 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,716,545 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 82 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 401 رج در 580 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,925,509 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 123 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 647 رج در 480 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,419,187 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 32 رنگ به ابعاد 489 رج در 393 گره (رجشمار 46) و سایز 74 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,168,883 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 176 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 440 رج در 588 گره (رجشمار 46) و سایز 67 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,131,728 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 125 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 674 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,717,175 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 109 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 404 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,717,175 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 111 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
24,309,468 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 139 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 1638 رج در 1225 گره (رجشمار 46) و سایز 249 در 186 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
654,146 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 104 با 27 رنگ به ابعاد 273 رج در 199 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
4,369,025 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 117 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 751 رج در 508 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,655,103 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 132 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 1004 رج در 714 گره (رجشمار 46) و سایز 153 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
995,394 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 101 با 31 رنگ به ابعاد 327 رج در 260 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 40 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

نقشه های مینیاتوری زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مینیاتوری ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم