مینیاتور و ایرانی

فیلتر توسط
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 123 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 123
پیشنهاد ویژه مدت محدود
8,223,600 تومان (بدون مالیات) 9,345,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 123 با 94 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 1178 رج در 776 گره (رجشمار 46) و سایز 179 در 118 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 122 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 122
پیشنهاد ویژه مدت محدود
8,223,600 تومان (بدون مالیات) 9,345,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 122 با 27 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 رج در 900 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 137 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 121 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 121
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,821,200 تومان (بدون مالیات) 6,615,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 121 با 86 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 120 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 120
پیشنهاد ویژه مدت محدود
8,297,520 تومان (بدون مالیات) 9,429,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 120 با 73 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 858 رج در 1273 گره (رجشمار 46) و سایز 131 در 194 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 119 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 119
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,716,560 تومان (بدون مالیات) 3,087,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 119 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 118 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 118
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,940,400 تومان (بدون مالیات) 2,205,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 118 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 117 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 117
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,940,400 تومان (بدون مالیات) 2,205,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 117 با 120 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 410 رج در 599 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 116 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 116
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,829,520 تومان (بدون مالیات) 2,079,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 116 با 82 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 585 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 89 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 115 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 115
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,829,520 تومان (بدون مالیات) 2,079,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 115 آبی با 82 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 597 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 114 آبی نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 114 آبی
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,127,280 تومان (بدون مالیات) 1,281,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 آبی با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 114 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 114
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,127,280 تومان (بدون مالیات) 1,281,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 113 نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 113
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,155,000 تومان (بدون مالیات) 1,312,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 113 با 82 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 112 نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 112
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,737,120 تومان (بدون مالیات) 1,974,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 82 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 401 رج در 580 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 111 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 111
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,485,560 تومان (بدون مالیات) 2,824,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 123 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 647 رج در 480 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
رنخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 110 رنخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 110
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,284,360 تومان (بدون مالیات) 1,459,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 32 رنگ به ابعاد 489 رج در 393 گره (رجشمار 46) و سایز 74 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 109 نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 109
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,032,800 تومان (بدون مالیات) 2,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 176 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 440 رج در 588 گره (رجشمار 46) و سایز 67 در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 108 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 108
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,541,000 تومان (بدون مالیات) 2,887,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 125 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 674 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 107 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 107
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,727,880 تومان (بدون مالیات) 1,963,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 109 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 404 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 106 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 106
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,727,880 تومان (بدون مالیات) 1,963,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 111 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 105 نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کد 105
پیشنهاد ویژه مدت محدود
14,876,400 تومان (بدون مالیات) 16,905,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 139 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 1638 رج در 1225 گره (رجشمار 46) و سایز 249 در 186 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 104 نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 104
پیشنهاد ویژه مدت محدود
415,800 تومان (بدون مالیات) 472,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 104 با 27 رنگ به ابعاد 273 رج در 199 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 103 نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 103
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,910,600 تومان (بدون مالیات) 3,307,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 117 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 751 رج در 508 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 102 نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری کد 102
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,497,800 تومان (بدون مالیات) 6,247,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 132 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 1004 رج در 714 گره (رجشمار 46) و سایز 153 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 101 نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 101
پیشنهاد ویژه مدت محدود
535,920 تومان (بدون مالیات) 609,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 101 با 31 رنگ به ابعاد 327 رج در 260 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 40 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

نقشه های مینیاتوری زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مینیاتوری ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم