مینیاتور و ایرانی

فیلتر توسط
2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 125 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 674 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 109 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 404 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 111 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
12,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 139 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 1638 رج در 1225 گره (رجشمار 46) و سایز 249 در 186 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
364,140 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 104 با 27 رنگ به ابعاد 273 رج در 199 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,570,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 117 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 751 رج در 508 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,926,600 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 132 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 1004 رج در 714 گره (رجشمار 46) و سایز 153 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
471,240 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 101 با 31 رنگ به ابعاد 327 رج در 260 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 40 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,606,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 54 با 106 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,595,790 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 53 با 110 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,692,180 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 52 با 89 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری...
2,024,190 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 51 با 89 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 472 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,302,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 50 با 95 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 710 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,302,650 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 49 با 86 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,249,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 48 با 22 رنگ به ابعاد 430 رج در 840 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 127 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,997,600 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 47 با 85 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 121 در 182 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,998,800 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 100 با 90 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
985,320 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 99 با 23 رنگ به ابعاد 480 رج در 344 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 52 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,692,180 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 98 با 89 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,724,310 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 97 با 60 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 679 رج در 413 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,016,250 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 96 با 118 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 857 رج در 677 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 103 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,349,460 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 95 با 79 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 358 رج در 590 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,516,850 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 94 با 121 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,499,400 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 93 با 84 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 425 رج در 575 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,195,550 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 92 با 67 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,249,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 91 با 96 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 730 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 111 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,516,850 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 90 با 98 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 510 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,623,950 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 89 با 140 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 725 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 110 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,409,750 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 88 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,285,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 87 با 103 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 528 رج در 360 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 55 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,178,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 86 با 31 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 380 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,498,200 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 85 با 126 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 666 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 101 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
5,140,800 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 84 با 157 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 755 رج در 1030 گره (رجشمار 46) و سایز 115 در 157 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
1,204,875 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 83 با 64 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,204,875 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 82 با 28 رنگ به ابعاد 497 رج در 357 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 54 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,349,460 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 81 با 40 رنگ به ابعاد 390 رج در 560 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,049,580 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 80 با 25 رنگ به ابعاد 368 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,049,580 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 79 با 32 رنگ به ابعاد 357 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,334,780 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 78 با 122 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 738 رج در 499 گره (رجشمار 46) و سایز 112 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,249,100 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 77 با 120 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نقشه های مینیاتوری زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مینیاتوری ایرانی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم