فرانسوی

فیلتر توسط
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 166 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 166
پیشنهاد ویژه مدت محدود
4,527,600 تومان (بدون مالیات) 5,145,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 166 با 156 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 676 رج در 996 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 165 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 165
پیشنهاد ویژه مدت محدود
4,897,200 تومان (بدون مالیات) 5,565,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 165 با 165 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 644 رج در 1070 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 163 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 164 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 164
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,636,400 تومان (بدون مالیات) 6,405,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 164 با 195 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 163 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 163
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,834,600 تومان (بدون مالیات) 4,357,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 163 با 83 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 637 رج در 900 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 137 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 162 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 162
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,313,000 تومان (بدون مالیات) 6,037,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 162 با 150 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 639 رج در 1182 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 180 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 161 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 161
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,649,800 تومان (بدون مالیات) 4,147,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 161 با 67 رنگ به ابعاد 709 رج در 792 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 120 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 160 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 160
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,418,800 تومان (بدون مالیات) 3,885,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 160 با 180 رنگ و 29 رنگ ابریشم به ابعاد 509 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 159 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 159
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,339,800 تومان (بدون مالیات) 1,522,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 159 با 136 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 158 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 158
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,098,400 تومان (بدون مالیات) 6,930,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 158 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 750 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 157 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 157
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,524,600 تومان (بدون مالیات) 1,732,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 157 با 102 رنگ به ابعاد 551 رج در 367 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 156 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 156
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,497,800 تومان (بدون مالیات) 6,247,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 156 با 160 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 155 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 155
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,677,520 تومان (بدون مالیات) 4,179,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 155 با 141 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 860 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 131 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 154 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 154
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,478,400 تومان (بدون مالیات) 1,680,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 154 با 76 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 512 رج در 409 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 153 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 153
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,603,600 تومان (بدون مالیات) 4,095,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 153 با 138 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 508 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 152 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 152
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,728,800 تومان (بدون مالیات) 6,510,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 152 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 732 رج در 1025 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 156 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 151 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 151
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,465,000 تومان (بدون مالیات) 3,937,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 151 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 593 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 150 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 150
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,432,200 تومان (بدون مالیات) 1,627,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 150 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 492 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 149 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 149
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,986,600 تومان (بدون مالیات) 2,257,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 149 با 105 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 383 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 148 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 148
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,339,800 تومان (بدون مالیات) 1,522,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 148 با 27 رنگ به ابعاد  510رج در 381 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 147 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 147
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,155,000 تومان (بدون مالیات) 1,312,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 147 با 22 رنگ به ابعاد 280 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 146 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 146
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,679,600 تومان (بدون مالیات) 3,045,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 146 با 24 رنگ به ابعاد 389 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 145 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 145
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,986,600 تومان (بدون مالیات) 2,257,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 145 با 79 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 403 گره در 599 رج (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 144 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 144
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,524,600 تومان (بدون مالیات) 1,732,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 144 با 89 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 360 گره در 507 رج (رجشمار 46) و سایز 55 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 143 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 143
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,940,400 تومان (بدون مالیات) 2,205,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 143 با 148 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 562 رج (رجشمار 46) و سایز 61 در 86 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...

نقشه های فرانسوی زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های فرانسوی را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم