نخ و نقشه تابلو فرش فرانسوی


8,047,156 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 166 با 156 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 676 رج در 996 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,250,855 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 165 با 165 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 644 رج در 1070 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 163 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,657,847 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 164 با 195 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,795,562 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 163 با 83 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 637 رج در 900 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 137 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,158,050 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 162 با 150 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 639 رج در 1182 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 180 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,675,863 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 161 با 67 رنگ به ابعاد 709 رج در 792 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 120 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,478,871 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 160 با 180 رنگ و 29 رنگ ابریشم به ابعاد 509 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,162,988 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 159 با 136 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,861,546 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 158 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 750 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,465,387 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 157 با 89 رنگ به ابعاد 551 رج در 367 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
8,855,652 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 156 با 160 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,197,066 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 155 با 141 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 860 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 131 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,465,387 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 154 با 76 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 512 رج در 409 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,197,066 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش تاج گذاری سلیمان کد 153 با 138 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 508 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
9,006,851 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 152 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 732 رج در 1025 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 156 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,538,720 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 151 با 138 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 593 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,264,838 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 150 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 492 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,119,533 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 149 با 105 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 383 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,419,187 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 148 با 27 رنگ به ابعاد  510رج در 381 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,811,240 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 147 با 22 رنگ به ابعاد 280 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
4,227,277 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 146 با 24 رنگ به ابعاد 389 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,119,533 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 145 با 79 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 403 گره در 599 رج (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
2,162,988 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 144 با 89 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 360 گره در 507 رج (رجشمار 46) و سایز 55 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
3,017,683 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 143 با 148 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 562 رج (رجشمار 46) و سایز 61 در 86 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی از محبوبترین پک های نخ و نقشه تابلوفرش در ایران هستند که معمولا بافنده های حرفه ای تر از آن استفاده می کنند. 

یکی از علل اصلی استقبال بافنده ها از نخ و نقشه فرانسوی، وجود تقاضای بیشتر برای این نوع تابلو فرش های دست بافت در بازار است.

نقشه این طرح ها که عموما برگرفته از آثار نقاشان غربی بوده و معمولا تصویر چند چهره در آن ها به چشم می خورد. وجود همین چهره ها و ریزه کاری های نهفته در آن ها، بافت تابلو فرش فرانسوی را به یک کار سخت برای بافنده ها تبدیل می کند. 

این در حالی است که در سال های اخیر با به بازار آمدن نقشه های عددی، بافت تابلو فرش های ظریف مثل فرانسوی به مراتب آسانتر شده است. 

در حال حاضر نکته مهم برای بافت یک تابلو فرش فرانسوی زیبا، رعایت دقیق نقشه عددی و کنترل ضربه دست در هنگام دفه زنی است تا ارتفاع تابلوفرش دقیقا مطابق با نقشه پیش رود.

با این وجود معمولا توصیه اساتید بافندگی این است که بافندگان تازه کار، با طرح های ساده تر مثل گل یا طبیعت کار خود را آغاز نمایند و پس از کسب کمی تجربه، به سراغ نخ و نقشه تابلوفرش فرانسوی بروند.

در این بخش از سایت ایفرش مجموعه ای از جدیدترین و پرفروش ترین نخ و نقشه های تابلوفرش فرانسوی ارائه شده است. این پک ها از نخ های ظریف مرینوس که با بهترین کیفیت رنگرزی شده اند تهیه شده و همراه با نقشه عددی (یا شطرنجی سنتی به انتخاب شما) عرضه می شوند. امکان استفاده از نقشه صوتی رایگان در اپلیکیشن طوبی نیز برای مشتریان در نظر گرفته شده است. 

پک های نخ و نقشه فرانسوی با تضمین کیفیت و ضمانت عودت وجه در صورت عدم رضایت از کیفیت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم