نخ و نقشه تابلو فرش فرانسوی


5,538,720 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 190 با 31 رنگ به ابعاد 622 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,020,834 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 189 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 460 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,416,037 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 188 با 22 رنگ به ابعاد 550 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
8,152,156 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 187 با 113 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 956 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 145 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,756,546 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 186 با 146 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
4,076,078 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 185 با 97 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 519 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,811,240 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 184 با 71 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 265 رج در 571 گره (رجشمار 46) و سایز 40 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,221,383 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 175 با 113 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,616,586 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 174 با 72 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,657,847 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 173 با 154 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 682 رج در 1175 گره (رجشمار 46) و سایز 104 در 179 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,622,480 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 183 با 89 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 479 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,369,432 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 182 با 84 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,538,720 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 181 با 164 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 780 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,761,891 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 180 با 35 رنگ به ابعاد 500 رج در 335 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,660,041 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 179 با 31 رنگ به ابعاد 470 رج در 336 گره (رجشمار 46) و سایز 72 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,264,838 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 178 با 31 رنگ به ابعاد 511 رج در 389 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
4,174,777 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 177 با 26 رنگ به ابعاد 750 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,162,988 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 176 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 333 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
11,616,087 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 172 با 249 رنگ و 38 رنگ ابریشم به ابعاد 726 رج در 1300 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 198 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,402,054 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 171 با 200 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 693 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 141 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
9,256,750 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,855,652 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 169 با 137 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 695 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
7,948,457 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 168 با 185 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 625 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 160  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
15,000,222 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 167 با 250 رنگ و 35 رنگ ابریشم به ابعاد 856 رج در 1386 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 211 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی از محبوبترین پک های نخ و نقشه تابلوفرش در ایران هستند که معمولا بافنده های حرفه ای تر از آن استفاده می کنند. 

یکی از علل اصلی استقبال بافنده ها از نخ و نقشه فرانسوی، وجود تقاضای بیشتر برای این نوع تابلو فرش های دست بافت در بازار است.

نقشه این طرح ها که عموما برگرفته از آثار نقاشان غربی بوده و معمولا تصویر چند چهره در آن ها به چشم می خورد. وجود همین چهره ها و ریزه کاری های نهفته در آن ها، بافت تابلو فرش فرانسوی را به یک کار سخت برای بافنده ها تبدیل می کند. 

این در حالی است که در سال های اخیر با به بازار آمدن نقشه های عددی، بافت تابلو فرش های ظریف مثل فرانسوی به مراتب آسانتر شده است. 

در حال حاضر نکته مهم برای بافت یک تابلو فرش فرانسوی زیبا، رعایت دقیق نقشه عددی و کنترل ضربه دست در هنگام دفه زنی است تا ارتفاع تابلوفرش دقیقا مطابق با نقشه پیش رود.

با این وجود معمولا توصیه اساتید بافندگی این است که بافندگان تازه کار، با طرح های ساده تر مثل گل یا طبیعت کار خود را آغاز نمایند و پس از کسب کمی تجربه، به سراغ نخ و نقشه تابلوفرش فرانسوی بروند.

در این بخش از سایت ایفرش مجموعه ای از جدیدترین و پرفروش ترین نخ و نقشه های تابلوفرش فرانسوی ارائه شده است. این پک ها از نخ های ظریف مرینوس که با بهترین کیفیت رنگرزی شده اند تهیه شده و همراه با نقشه عددی (یا شطرنجی سنتی به انتخاب شما) عرضه می شوند. امکان استفاده از نقشه صوتی رایگان در اپلیکیشن طوبی نیز برای مشتریان در نظر گرفته شده است. 

پک های نخ و نقشه فرانسوی با تضمین کیفیت و ضمانت عودت وجه در صورت عدم رضایت از کیفیت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم