فرانسوی

فیلتر توسط
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 190 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 190
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,465,000 تومان (بدون مالیات) 3,937,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 190 با 31 رنگ به ابعاد 622 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 189 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 189
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,894,200 تومان (بدون مالیات) 2,152,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 189 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 460 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 188 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 188
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,524,600 تومان (بدون مالیات) 1,732,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 188 با 22 رنگ به ابعاد 550 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 187 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 187
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,174,400 تومان (بدون مالیات) 5,880,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 187 با 113 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 956 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 145 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 186 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 186
پیشنهاد ویژه مدت محدود
6,283,200 تومان (بدون مالیات) 7,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 186 با 146 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 185 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 185
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,587,200 تومان (بدون مالیات) 2,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 185 با 97 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 519 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 184 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 184
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,155,000 تومان (بدون مالیات) 1,312,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 184 با 71 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 265 رج در 571 گره (رجشمار 46) و سایز 40 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 175 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 175
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,032,800 تومان (بدون مالیات) 2,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 175 با 113 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 174 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 174
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,570,800 تومان (بدون مالیات) 1,785,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 174 با 72 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 173 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 173
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,636,400 تومان (بدون مالیات) 6,405,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 173 با 154 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 682 رج در 1175 گره (رجشمار 46) و سایز 104 در 179 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 183 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 183
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,310,000 تومان (بدون مالیات) 2,625,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 183 با 89 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 479 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 182 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 182
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,171,400 تومان (بدون مالیات) 2,467,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 182 با 84 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 181 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 181
پیشنهاد ویژه مدت محدود
3,465,000 تومان (بدون مالیات) 3,937,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 181 با 164 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 780 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 180 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 180
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,108,800 تومان (بدون مالیات) 1,260,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 180 با 35 رنگ به ابعاد 500 رج در 335 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 179 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 179
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,062,600 تومان (بدون مالیات) 1,207,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 179 با 31 رنگ به ابعاد 470 رج در 336 گره (رجشمار 46) و سایز 72 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 178 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 178
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,432,200 تومان (بدون مالیات) 1,627,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 178 با 31 رنگ به ابعاد 511 رج در 389 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 177 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 177
پیشنهاد ویژه مدت محدود
2,310,000 تومان (بدون مالیات) 2,625,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 177 با 26 رنگ به ابعاد 750 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 176 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 176
پیشنهاد ویژه مدت محدود
1,386,000 تومان (بدون مالیات) 1,575,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 176 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 333 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 172 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 172
پیشنهاد ویژه مدت محدود
7,345,800 تومان (بدون مالیات) 8,347,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 172 با 249 رنگ و 38 رنگ ابریشم به ابعاد 726 رج در 1300 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 198 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 171 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 171
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,174,400 تومان (بدون مالیات) 5,880,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 171 با 200 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 693 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 141 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 170 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 170
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,313,000 تومان (بدون مالیات) 6,037,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 169 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 169
پیشنهاد ویژه مدت محدود
5,035,800 تومان (بدون مالیات) 5,722,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 169 با 137 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 695 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 168 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 168
پیشنهاد ویژه مدت محدود
4,712,400 تومان (بدون مالیات) 5,355,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 168 با 185 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 625 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 160  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 167 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی کد 167
پیشنهاد ویژه مدت محدود
8,500,800 تومان (بدون مالیات) 9,660,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 167 با 250 رنگ و 35 رنگ ابریشم به ابعاد 856 رج در 1386 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 211 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نقشه های فرانسوی زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های فرانسوی را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم