کارگاه قالیبافی ایفرش

فیلتر توسط
6,000,000 تومان
تابلوفرش دستباف طرح کد 101 مدینه النبی دارای 100 رنگ می باشد که 12 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 83 در 126 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 458700 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار...
تابلوفرش دستباف طرح گل آلاله ها دارای 101 رنگ می باشد که 19 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 54 در 72 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 168625 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح گل گلشن دارای 88 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 63 در 88 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 243600 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح گل های رویایی دارای 107 رنگ می باشد که 28 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 66 در 98 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 286000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح گل های وحشی دارای 91 رنگ می باشد که 21 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 74 در 38 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 122750 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح گل آندریا دارای 97 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 71 در 51 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 159800 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح تک درخت در کوچه باغ دارای 60 رنگ می باشد که 8 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 63 در 121 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 332000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50...
تابلوفرش دستباف طرح کوچه باغ خاطره دارای 83 رنگ می باشد که 12 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 65 در 121 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 344000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح کوچه باغ دارای 31 رنگ می باشد که 5 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 50 در 123 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 268620 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح کوچه باغ باران دارای 49 رنگ می باشد که 4 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 50 در 90 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 207900 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح طرح برکه آرام دارای 101 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 61 در 91 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 244818 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح کریسمس دارای 82 رنگ می باشد که 13 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 89 در 57 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 224200 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم...
تابلوفرش دستباف طرح پاییز در کوچه باغ دارای 73 رنگ می باشد که 15 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 53 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 175000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح جاده دارای 58 رنگ می باشد که 8 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 52 در 38 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 86250 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به...
تابلوفرش دستباف طرح کوچه باغ با صفا دارای 124 رنگ می باشد که 20 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 86 در 158 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 592800 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح کلبه جنگلی دارای 60 رنگ می باشد که 10 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 53 در 121 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 280000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح برگریزان دارای 99 رنگ می باشد که 22 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 63 در 94 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 260400 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح آبشار پاییزی دارای 103 رنگ می باشد که 20 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 65 در 106 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 310800 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح کوهستان دارای 85 رنگ می باشد که 15 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 47 در 91 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 186000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح بالکن همسایه دارای 119 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 101 در 76  سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 338350 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی گردش در قصر دارای 135 رنگ می باشد که 19 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 65 در 91 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 258600 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی مشاعره دارای 83 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 45 در 60 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 120000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی طبیب دارای 153 رنگ می باشد که 23 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 84 در 129 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 472600 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی ماهیگیر دارای 149 رنگ می باشد که 27 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 91 در 121 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 480000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی جمع دوستانه دارای 183 رنگ می باشد که 22 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 73 در 98 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 312000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی مهریه دارای 109 رنگ می باشد که 22 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 83 در 121 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 439200 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح قدردانی دارای 132 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 153 در 113 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 747000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی گیتار زن دارای 132 رنگ می باشد که 24 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 159 در 114 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 787500 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50...
تابلوفرش دستباف طرح پیانو دارای 191 رنگ می باشد که 24 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 120 در 88 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 458200 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی پاستوربازان دارای 149 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 112 در 152 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 740000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی آذرخش دارای 132 رنگ می باشد که 9 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 114 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 375000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی محفل دوستانه دارای 179 رنگ می باشد که 23 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 73 در 98 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 312000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی گفتگو دارای 159 رنگ می باشد که 23 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 75 در 98 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 323700 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح جشن سزار دارای 179 رنگ می باشد که 27 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 228 در 129 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 870000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی بیلیارد دارای 89 رنگ می باشد که 10 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 54 در 86 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 205200 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی سمفونی دارای 120 رنگ می باشد که 28 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 152 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 700000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح آخرین شام دارای 87 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 53 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 245000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی سمفونی دارای 167 رنگ می باشد که 20 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 121 در 86 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 456000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و...
تابلوفرش دستباف طرح نقاش زیبا دارای 105 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 91 در 60 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 240000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...
تابلوفرش دستباف طرح زادگاه کوروش دارای 66 رنگ می باشد که 7 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 76 در 52 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 172500  گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله...

به کارگاه قالیبافی ایفرش خوش آمدید. شما در اینجا می توانید هر کدام از طرح و نقشه های موجود یا تصویر چهره خود و نزدیکانتان را سفارش بافت دهید و در مدت زمانی کوتاه یک تابلو فرش دستباف زیبا و نفیس با قیمتی واقعا متفاوت از بازار داشته باشید و در عین حال با خرید مستقیم از بافنده به رونق کسب و کار این قشر هنرمند و پر تلاش کشور کمک نمایید.

در چرخه تولید تابلو فرش های دستباف بیشترین زحمت و کمترین سود به تولیدکنندگان که همان بافنده ها هستند می رسد و بیشترین سود نصیب واسطه ها و فروشندگان می شود که البته بخشی از آن نیز اجتناب ناپذیر است. بطور کلی یکی از علت های اصلی بالا بودن قیمت تابلو فرش دستباف در بازار، سرمایه بر بودن این کالاست به این معنی که فروشندگان این کالا باید مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری برای خرید محصولات نمایند و با توجه به اینکه معمولا مدت زمان زیادی طول می کشد که این تابلو فرش ها به فروش برسند، به اصطلاح خواب سرمایه بالایی برایشان به وجود می آید که برای جبران آن ناگذیر هستند حاشیه سود بالایی را برای خود در نظر بگیرند و همین موضوع باعث می شود قیمت فرش و تابلو فرش دستباف در بازار بالا برود. این در حالی است که وجود واسطه های غیر ضروری نیز بر این افزایش قیمت ها تاثیر به سزایی می گذارد به نحوی که کمترین سود به تولیدکنندگان و بافندگان که مهمترین بخش زنجیره تولید هستند می رسد.

اما زمانی که تولید کننده قبل از تولید، سفارش بافت دریافت می کند و دیگر خواب سرمایه و واسطه ای در کار نیست، قیمت ها تا حد زیادی تعدیل می شوند و همین دلیل باعث شده است که قیمت محصولات در کارگاه فرش دستباف بازار الکترونیک فرش ایران تا 40 درصد پایین تر از بازار باشد. البته در این روش شما باید مدتی را در انتظار بمانید که اگر از قبل برای برنامه ریزی لازم را انجام داده باشید می توانید ضمن حمایت از بافنده، از مزایای آن بهره مند شوید. برای آگاهی از مدت زمان بافت هرکدام از نقشه ها می توانید به صفحه هر محصول مراجعه کنید. اگر طرح خاصی مورد نظرتان است که در حال حاضر در بین نقشه های ارائه شده وجود ندارد می توانید برای تهیه آن با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم